Kohtuvaidlused ja arbitraaž

Kohtuvaidlused ja arbitraaž

Vahekohus võib olla vabatahtlik või kohustuslik. Kohustuslik vahekohtumenetlus võib tuleneda aga üksnes vabatahtlikult sõlmitud põhikirjast või lepingust, milles pooled lepivad kokku, et kõik olemasolevad või tulevased vaidlused peavad toimuma vahekohtumenetluses, teadmata tingimata konkreetselt, millised need tulevased vaidlused võivad olla. Arbitraažid võivad olla siduvad või mittesiduvad. Mittesiduv vahekohtumenetlus sarnaneb vahendamisega selles osas, et pooltele ei saa otsust teha. Peamine erinevus on aga see, et kuigi vahendaja püüab pooltel aidata leida kesktee kompromisside tegemiseks, jääb (mittesiduv) vahekohtunik kokkuleppemenetlusest täielikult välja ja määrab ainult vastutuse ning kui vajaduse korral viide makstava kahju suurusele. Ühe määratluse kohaselt on vahekohus siduv ja mittesiduv vahekohtumenetlus seega tehniliselt vahekoht.