Parnični postupak i arbitraža

Parnični postupak i arbitraža

Arbitraža može biti dobrovoljna ili obvezna. Međutim, obvezna arbitraža može proizaći samo iz statuta ili ugovora koji je dobrovoljno sklopljen, u kojem se strane slažu da će sve postojeće ili buduće sporove održati u arbitraži, a da pritom ne moraju posebno znati koji bi ti budući sporovi mogli biti. Arbitraže mogu biti obvezujuće ili neobavezujuće. Neobvezujuća arbitraža slična je posredovanju u tome što se stranke ne mogu nametati. Međutim, glavna razlika je u tome što će posrednik pokušati pomoći strankama da pronađu sredinu na kojoj mogu raditi kompromis, ali (neobvezujući) arbitar ostaje potpuno uklonjen iz postupka nagodbe i samo će odrediti odgovornost i, ako prikladno, naznaku iznosa isplaćene štete. Prema jednoj definiciji arbitraža je obvezujuća, a time i neobavezujuća arbitraža tehnički nije arbitraža.