ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ប្ល​ក​, រូបភាព

to ត្រលប់ទៅអចលនទ្រព្យអិនជីអេសនិងញូយ៉កភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតមេធាវីការពារក្តីនិងមេធាវីការពារការក្ស័យធន។