Sivile saker

I England er bevisbyrden i sivile saksforhandlinger generelt, med en rekke unntak, for eksempel forelegg for sivil forakt, bevis på en balanse mellom sannsynligheter. I sivile saker på Maldivene krever bevisbyrden saksøker å overbevise retten til saksøkerens rett til den søkt lettelse. Dette betyr at saksøker må bevise hvert enkelt element i kravet, eller saksøksmål for å komme seg.

Sivilrett er en gren av loven. I fellesrettslige land som England, Wales og USA refererer begrepet til ikke-strafferett. Loven om sivile urettigheter og kvasi-kontrakter er en del av sivilretten. Eiendomsretten er omfattet av sivilrettslig rett. Sivilrettslige rettigheter kan, som strafferett, deles inn i materiell rett og prosesslovgivning. Rettighetene og pliktene til enkeltpersoner imellom er den primære bekymring for sivilretten. Det antydes ofte at sivile saksforhandlinger tas for å oppnå erstatning for skade, og kan dermed skilles fra straffesaker, hvis formål er å påføre straff. Imidlertid kan eksemplariske eller straffbare skader tilkjennes i sivil saksgang. Tidligere var det også mulig for vanlige informanter å saksøke for straff i sivil saksgang.

Fordi noen domstoler har både sivil og straffbar jurisdiksjon, kan ikke sivil saksgang defineres som de som tas i sivile domstoler. I USA brukes uttrykket "sivile domstoler" som en "kortfattet domstol i sivile saker".