මම ණයහිමියා මගේ බංකොලොත්භාවයෙන් ඉවත් කළහොත් කුමක් සිදුවේද?

එය රඳා පවතින්නේ බංකොලොත්භාවය ගොනු කරන ලද කාලය සහ ඔබට වත්කම් තිබේ නම්. 13 පරිච්ඡේදයේ සහ වත්කම් ඇති 7 බංකොලොත් පරිච්ඡේදයේ දී, ණය නිදහස් නොකෙරේ. ඒ කියන්නේ බංකොලොත්භාවය ගෙවීම සඳහා ඔබ තවමත් කොක්කෙන් සිටිනු ඇත,

වත්කම් රහිත පරිච්ඡේදයක 7 බංකොලොත් භාවය, වෛද්‍ය ණය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, නැවත තැන්පත් කළ මෝටර් රථ සඳහා වාහන ණය වැනි බංකොලොත්භාවයට සමාව දෙන සාමාන්‍ය ණය වර්ගයක් වන තාක් කල් ණය නිදහස් කරනු ලැබේ.