Procedura gjyqësore dhe arbitrazhi

Procedura gjyqësore dhe arbitrazhi

Arbitrazhi mund të jetë ose vullnetar ose i detyrueshëm. Sidoqoftë, arbitrazhi i detyrueshëm mund të vijë vetëm nga një statut ose një kontratë që është lidhur në mënyrë vullnetare, në të cilën palët bien dakord të mbajnë të gjitha mosmarrëveshjet ekzistuese ose të ardhshme në arbitrazh, pa e ditur domosdoshmërisht, konkretisht, cilat mund të jenë ato mosmarrëveshje të ardhshme. Arbitrazhet mund të jenë detyruese ose jo detyruese. Arbitrazhi jo-detyrues është i ngjashëm me ndërmjetësimin në atë që një vendim nuk mund t'i shqiptohet palëve. Sidoqoftë, dallimi kryesor është se ndërsa një ndërmjetës do të përpiqet të ndihmojë palët të gjejnë një bazë të mesme mbi të cilën mund të bëjnë kompromis, arbitri (jo detyrues) mbetet plotësisht i larguar nga procesi i zgjidhjes dhe do të japë vetëm një përcaktim të përgjegjësisë dhe, nëse e përshtatshme, një tregues i sasisë së dëmeve të pagueshme. Me një përkufizim, arbitrazhi është detyrues dhe arbitrazhi jo-detyrues, prandaj nuk është teknikisht arbitrazhi.